Chuỗi truyền electron tạo ra bao nhiêu atp

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Có bao nhiêu nhận xét đúng về hô hấp ở tế bào thực vật ?

(1) hô hấp hiếu khí ở tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền điện tử

(2) khi không có O2 một số tế bào chuyển sang lên men, sinh ra nhiều ATP

(3) Chuỗi truyền điện tử tạo ra nhiều ATP nhất

(4) hô hấp tạo ra ATP và năng lượng

(5) ATP tổng hợp ở chuỗi truyền điện tử theo cơ chế hóa thẩm

(6) hô hấp ở tế bào gồm cả hô hấp sáng

A.

Bạn đang xem: Chuỗi truyền electron tạo ra bao nhiêu atp

4

B. 5

C. 3

D. 6


Có bao nhiêu nhận xétđúngvề hô hấp ở tế bào thực vật ?

(1) hô hấp hiếu khí ở tế bào gồm 3 giai đoạn: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền điện tử

(2) khi không có O2một số tế bào chuyển sang lên men, sinh ra nhiều ATP

(3) Chuỗi truyền điện tử tạo ra nhiều ATP nhất

(4) hô hấp tạo ra ATP và năng lượng

(5) ATP tổng hợp ở chuỗi truyền điện tử theo cơ chế hóa thẩm

(6) hô hấp ở tế bào gồm cả hô hấp sáng

A. 4

B. 5

C. 3

D.6


Khi nói về quá trình hô hấp ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Phân giải kị khí tạo ra ít ATP hơn so với phân giải hiếu khí

II. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong cấc mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở....

III. Hô hấp sáng không tạo ATP, gây lãng phí nguyên liệu quang hợp nhưng tạo được một số axit amin

IV. Phân giải hiếu khí gồm 3 giai đoạn là đường phân, chu trình Crep và chuỗi chuyền electron. Trong đó chuỗi chuyền electron tạo nhiều ATP nhất

A. 1

B. 4

C. 3

D.2


Lớp 11 Sinh học
1
0

Có bao nhiêu nhận xét đúng về hô hấp tế bào ở thực vật?

(1) Hô hấp hiếu khí ở tế bào gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình crep và chuỗi chuyền điện tử

(2) Khi không có O2" một số tế bào chuyển sang lên men, sinh ra nhiều ATP.

(3) Chuỗi chuyền điện tử tạo ra nhiều ATP nhất.

(4) Hô hấp tạo ra ATP và năng lượng dưới dạng nhiệt.

(5) ATP tổng hợp ở chuỗi chuyền điện tử theo cơ chế hóa thẩm

6) Hô hấp tế bào bao gồm cả hô hấp sáng

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6


Lớp 11 Sinh học
1
0

Ở tế bào thực vật, ATP được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan với quá trình này được định vị ở:

A. Màng tilacoit của lục lạp.

B.Stromacủa lục lạp.

C. Màng trong của ti thể.

D. Cytosol


Lớp 11 Sinh học
1
0

Ở tế bào thực vật, ATP được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan với quá trình này được định vị ở

A. Màng tilacoit của lục lạp

B. Stroma của lục lạp

C. Màng trong của ti thể

D. Cytosol


Lớp 11 Sinh học
1
0

Pha sáng quang hợp cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

A - CO2và ATP.

Xem thêm: Running Man Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba, Danh Sách Các Tập Running Brothers

B - Năng lượng ánh sáng,

C - Nước và O2.

D - ATP và NADPH.


Lớp 11 Sinh học
1
0

Khi nói về hô hấp của thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu không có O2 thì thực vật tiến hành phân giải kị khí để lấy ATP.

II. Quá trình hô hấp hiếu khí diễn ra qua 3 giai đoạn, trong đó CO2 được giải phóng ở giai đoạn chu trình Crep.

III. Quá trình hô hấp ở thực vật luôn tạo ra ATP.

IV. Từ một mol glucôzơ, trải qua hô hấp kị khí (phân giải kị khí) sẽ tạo ra 2 mol ATP.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 11 Sinh học
1
0

Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là

A. chuỗi chuyền electron hô hấp.

B. chu trình Crep.

C. đường phân.

D. trung gian.


Lớp 11 Sinh học
1
0

Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là

A. chu trình Crep.

B. Chuỗi truyền electron

C.lên men

D.đường phân


Lớp 11 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN